X2000R AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器

X2000R AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器

AX系列 | X2000R


X2000R AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器 V1-B20231009.1053

下載
發佈日期:2023-12-15 語言:多語言 檔案大小:12.5MB
Fix Bug & Optimize Wi-Fi Function
1.更新功能版面.
2.更新PHONE UI.
3.更新Mesh連接問題.

X2000R AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器 V1-B20230221.0948

下載
發佈日期:2023-03-07 語言:多語言 檔案大小:12.5MB
Fix Bug & Optimize Wi-Fi Function
1.手持裝置連線顯示問題.
2.語言顯示問問題.
3.MESH狀態下訊號顯示問題.
4.UI介面更新優化.
7.縮短功能生效時程.
8.修改IPv6功能.
9.RTK PATCH.
10.漫遊功能優化.

此版升級韌體後,建議恢復原廠設定值重新設定使用